Taipumustestin ja kilpailun säännöt

Poropaimennuskokeiden tarkoituksena on säilyttää ja kehittää alkuperäisestä porokoirakannasta periytyvien koirien poronhoitotyössä tarvittavia käyttöominaisuuksia.

Poropaimennustestissä kiinnitetään huomiota koiran paimennustaipumuksiin. Koiralle taataan turvallinen ja mahdollisimman rauhallinen tilanne osoittaa paimennustaipumusta. Paimennustesti suoritetaan liinassa tai tuomarin luvalla irti.

Poropaimennuskilpailussa arvostellaan koiran poropaimennustaitoja. Koira suorittaa annetun radan tehtävät ohjaajan käskyjen mukaan.


Poronpaimennuskilpailun ja -taipumustestauksen säännöt (PDF)
Yleistä

Poropaimennustaipumustestin ja -kilpailujen tarkoitus
Poropaimennuksen taipumustestauksen ja kilpailujen tarkoituksena on säilyttää ja kehittää koirien poronhoitotyössä tarvittavia käyttöominaisuuksia. Porokoirakerho ry (myöhemmin ‘Porokoirakerho’) pitää kirjaa paimennustestin suorittaneista koirista ja julkistaa niiden nimet.
Porokoirakerho voi luoda tietokannan taipumustestien ja kilpailujen tuloksista, jonka se voi halutessaan julkistaa mm. yhdistyksen kotisivuilla.

Sääntöjen soveltaminen
Sääntöjä noudatetaan Porokoirakerhon järjestämissä poropaimennustaipumustesteissä ja kilpailuissa. Sääntöjen muuttaminen tapahtuu Porokoirakerhon kokouksessa yhdistystoiminnasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava jäsenistölle
kokouskutsussa ennen kokousta. Jos sääntöjä muutetaan vähemmän kuin kolme kuukautta ennen ilmoitettua tapahtumaa, noudatetaan näissä vanhoja sääntöjä. Jäsenistölle sekä testin ja kilpailujen osanottajille on tiedotettava säännöistä ja heille on varattava tarvittaessa mahdollisuus tutustua niihin kokonaisuudessaan. Testi- ja kilpailupaikalla on oltava säännöt nähtävillä.

Vastuu
Porokoirakerho vakuuttaa tapahtumassa käytettävät porot, mutta osallistujat ovat mukana omalla vastuulla. Eläinlääkärin kanssa sovitaan etukäteen, että hän on testin ja kilpailun aikana tavoitettavissa.

Osallistumisoikeus
Poropaimennustaipumustestaukseen tai -kilpailuun voivat osallistua Suomen kennelliitto ry:n hyväksymistä roduista lapinporokoirat, ruotsinlapinkoirat ja suomenlapinkoirat; rekisteröimättömät
lappalaiskoirat sekä koirat, joita käytetään porotöissä. Osallistumisoikeudesta päättää kokeen toimikunta.
Suoritukseen osallistuu kerrallaan 1 koira ja 1 ohjaaja.
Osallistumisoikeus on Porokoirakerhon jäsenillä sekä poromerkin omistajilla.

Osallistumisoikeutta ei ole:

  • sairas tai heikossa kunnossa oleva koira
  • tarttuvaa tautia sairastava koira
  • kantava narttu 30 vrk ennen odotettua penikoimista eikä ennen kuin 42 vrk on kulunut penikoimisesta.
  • koira, joka on tappanut tai raadellut poroa tai muuta sorkkaeläintä.
  • koira, joka ei täytä kulloinkin voimassa olevia Suomen kennelliiton rokotusmääräyksiä.
  • tuomarin tai hänen perheenjäsenensä koira siinä luokassa, jossa hän on arvostelemassa tai kilpailutoimikunnan jäsenen tai hänen perheenjäsenensä koira. Perheenjäseneksi lasketaan vanhemmat, avio- tai avopuolisot, lapset ja sisarukset, vaikka nämä asuisivat eri osoitteissa.
  • kyseessä olevalla radalla nollakoirana toiminut koira.
  • alle 1 vuoden ikäinen koira

Kilpailutoimikunta tarkistaa osallistumisoikeudet. Kilpailutoimikunta päättää osallistujien määrän tapahtumakohtaisesti. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja kokeeseen/testiin, ratkaistaan osallistumisoikeus arvalla.
Ilmoittautuneiden on välittömästi ilmoitettava poisjäännistään. Jotta kilpailu järjestetään, mukana pitää olla vähintään viisi koiraa.

Järjestämisluvan myöntäminen
Poropaimennustaipumustestauksien ja -kilpailujen vastuullisena järjestäjänä toimii Porokoirakerho.
Porokoirakerho voi nimetä tarvittaessa erillisen kilpailutoimikunnan tapahtumakohtaisesti, muussa tapauksessa toimikuntana toimii Porokoirakerhon hallitus. Toimikunta voi sopia paikallisen paliskunnan tai muun yhteenliittymän tai yksittäisen henkilön kanssa käytännön järjestelyjen hoitamisesta tapahtumapaikalla.

Siirto tai peruutus
Tapahtuma voidaan siirtää tai peruuttaa ylivoimaisen esteen vuoksi (esim. luonnonolosuhteet).
Siirrosta tai peruutuksesta on välittömästi ilmoitettava osallistujille. Jollei koira voi osallistua siirrettyyn kokeeseen, osallistumismaksu palautetaan. Siirrettyyn kokeeseen voidaan ottaa lisää koiria ilmoittautumisajan puitteissa.

Tuomarit
Kilpailutoimikunta nimeää tapahtumalle tuomariston. Tuomareita tulee olla vähintään kaksi.
Tuomaristo voi käyttää apuna haluamiaan henkilöitä.

Ilmoittautuminen ja poisjääminen
Ilmoittautuminen on tehtävä tapahtumakohtaisen ilmoittautumisajan puitteissa Porokoirakerhon nimeämille henkilöille, tätä tarkoitusta varten olevalla ilmoittautumislomakkeella. Kilpailutoimikunta voi vastaanottaa jälki-ilmoittautumisia, mikäli määrätyn ilmoittautumisajan jälkeen on jäänyt tyhjiä paikkoja.
Osallistumismaksun määrää Porokoirakerho tapahtumakohtaisesti. Ilman pätevää syytä osallistumismaksua ei palauteta. Päteväksi syyksi katsotaan koiran tai ohjaajan sairaus. Sairaus todistetaan eläinlääkärin-/lääkärintodistuksella tai kahden täysi-ikäisen henkilön allekirjoittamalla
todistuksella. Jos ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai puutteellisiksi, voidaan osallistumisoikeus kieltää. Tällöin osallistumismaksua ei palauteta.

Olosuhteet ja porot
Kilpailutoimikunta päättää tapahtumapaikasta. Tapahtuma järjestetään Suomen poronhoitoalueella. Tapahtumapaikan tulee olla tarkoituksenmukainen ja turvallinen. Kaikille osallistujille pyritään tarjoamaan mahdollisimman samanlaiset suoritusolosuhteet. Jos olosuhteissa on suurta vaihtelua, tuomaristo ottaa sen huomioon arvostelussa.
Kilpailutoimikunta järjestää tapahtumaan porot. Toimikunta valvoo porojen kuntoa tapahtuman aikana. Porokoirakerho vakuuttaa porot tapahtuman ja mahdollisten kuljetusten ajaksi.
Kilpailutoimikunta voi halutessaan rajata muiden koirien läsnäoloa tapahtuma-alueella. Suorituksen aikana suoritusalueella saa olla vain koira, ohjaaja, tuomarit ja tuomareiden mahdolliset avustajat.

Arvostelu
Arvostelu merkitään suorituskohtaiseen arvostelulomakkeeseen. Arvostelu tulee olla kirjallinen ja se suoritetaan kulloinkin voimassa olevalla lomakkeella. Tuomari vahvistaa tuloksen allekirjoituksellaan. Osallistujalla on oikeus saada kopio kirjallisesta arvostelusta. Arvostelussa tulee käydä ilmi suorituksen lopputulema. Porokoirakerholla on oikeus julkistaa arvostelut.

Varoitukset ja hylkäykset
Tuomarit voivat varoittaa koiran ohjaajaa joko koiran tai ohjaajan sopimattomasta käyttäytymisestä tapahtumapaikalla eläimiä tai ihmisiä kohtaan. Saman tapahtuman aikana saadut kaksi varoitusta
johtavat hylkäämiseen.
Tuomari voi myös keskeyttää suorituksen, jos koira ei ole ohjaajan hallinnassa tai jos koira pyrkii vahingoittamaan poroja tai jos koiran tai omistajan käytös vaarantavat porojen turvallisuuden.
Tuomari voi myös keskeyttää suorituksen jos omistaja pyrkii vahingoittamaan koiraa tai poroja.
Tuomarin keskeyttämä suoritus hylätään ja keskeyttämisen syy kirjataan arvostelulomakkeeseen.

Valitukset
Arvostelusta voi valittaa kilpailutoimikunnalle kirjallisesti ennen tapahtumapäivän päättymistä.
Toimikunnan tulee käsitellä asia saman päivän aikana ja toimittaa päätös valittajan tietoon kirjallisesti. Halutessaan toimikunnan päätöksestä voi jättää kirjallisen vastalauseen Porokoirakerhon hallitukselle, joka käsittelee asian.

Poronpaimennustaipumustestauksen säännöt

Poropaimennustaipumustestissä arvioidaan koiran luontaisia paimennusominaisuuksia. Suoritus tapahtuu koiran ollessa kiinni liinassa tai tuomariston päätöksellä irti. Suoritusalueena on riittävän laaja aidattu alue.

Koiran paimennustaipumus testataan 5-10 porolla.

Testissä kiinnitetään huomiota koiran paimennustaipumuksiin. Koiralle taataan turvallinen ja mahdollisimman rauhallinen tilanne osoittaa paimennustaipumusta. Tuomarit arvioivat koiran kiinnostusta poroja kohtaan, asennetta työskentelyyn sekä yhteistyö- ja oppimiskykyä. Koiralle annetaan aikaa myös oppia laumanlukua ja kokeilla eri lähestymistapoja.

Poronpaimennuskilpailun säännöt

Suoritusalueena on riittävän laaja aidattu alue. Aitauksia voi olla useampiakin, ja niiden välisiä veräjiä voidaan suorituksen aikana avata ja sulkea.

Poropaimennuskilpailussa suoritusta kohti tulee olla vähintään 10 poroa.

Poropaimennuskilpailussa arvostellaan koiran poropaimennustaitoja. Koira suorittaa annetun radan tehtävät ohjaajan käskyjen mukaan. Suorituksessa kiinnitetään paimennusominaisuuksien lisäksi huomiota ohjaajan ja koiran väliseen yhteistyöhön, koiran hallittavuuteen, paimennustyyliin ja työskentelyn tarkoituksenmukaisuuteen.

 

Hyväksytty Porokoirakerho ry:n kokouksessa 6.8.2016