Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porokoirakerho ry ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on poroa paimentavan koiran tuntemuksen ja käytön edistäminen poroa paimentavaan koiraan liittyvän kulttuuriperinnön vaaliminen yhteistyön rakentaminen porokoiraa työssään käyttävien ja alan harrastajien välillä
hyvät paimennus- ja muut käyttöominaisuudet omaavien lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostustyön tukeminen.
Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen, Suomen Kennelliiton, Suomen Pystykorvajärjestön ja Lappalaiskoirat ry:n sekä muiden toiminnallisesti läheisten yhdistysten kanssa. Yhdistyksen toimintamuotoja on järjestää kokouksia, tapaamisia, kursseja, tiedotustilaisuuksia, poropaimennustestausta ja poropaimennuskilpailuja sekä paimennusharjoittelua. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, järjestää toimintaansa tukevia huvi- ja harrastustapahtumia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

 

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt. Vuosijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka maksaa vuosikokouksen määräämän vuosijäsenmaksun vuosittain. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa asuva henkilö. Perhejäsen maksaa vuosikokouksen määräämän perhejäsenmaksun vuosittain. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun kertakaikkisena maksanut henkilö. Näiden lisäksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen kannalta erityisen ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Kannatusjäseninä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjä.  Jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

4. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain valittavat puheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi nimetä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan erilaisia työryhmiä ja toimikuntia.

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen määräämänä rahastonhoitajalla on oikeus kirjoittaa nimi yksin.

 

6. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on poronhoitovuosi, joka alkaa 1.6.  ja päättyy 31.5.

 

7. Tilintarkastus

Tilien ja hallinnon tarkastuksen suorittaa vuosittain valittava tilintarkastaja. Rahastonhoitajan on esitettävä allekirjoitettu tilinpäätös ja kirjanpito tilintarkastajalle kuukauden kuluessa tilikauden päätyttyä.
Tilintarkastajan tulee suorittaa tarkastus ja antaa tilintarkastus kertomus kahden viikon kuluessa saatuaan hallitukselta tilinpäätöksen ja kirjanpidon.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisena kokouksena on vuosikokous, joka pidetään kesä-elokuun aikana poronhoitoalueella. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia omasta aloitteestaan, yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti  vaatii.

 

9. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat.
Toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta.
Tilikertomus päättyneeltä tilikaudelta
Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta.
Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
Puheenjohtajan ja hallituksen valinta.
Jäsenmaksun suuruuden päättäminen erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintakaudelle.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.
Muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistys voi vuosikokouksessaan käsitellä ja päättää myös muita asioita, mikäli kokouksen osanottajat näin yksimielisesti päättävät. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä sellaisista asioista, joista yhdistyslain mukaan on erikseen mainittava kokouskutsussa.

 

10. Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt hyväksyy yhdistyksen kokous, ensimmäisen kerran perustava kokous. Sääntöjen muuttaminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa. Kun sääntöjen muutos käsitellään kokouksessa, on asia mainittava kokouskutsussa.

 

11. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voi purkautua, mikäli kaksi vähintään kuukauden väliajoin pidettyä yhdistyksen kokousta sen yksimielisesti hyväksyy. Jos yhdistyksen purkamista käsitellään yhdistyksen kokouksessa, tulee siitä mainita kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, käytetään sen jäljellä olevat rahat viimeisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistäviin hankkeisiin.

 

12. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.