Yhdistyksen säännöt

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Porokoirakerho ry (myöhemmin: Porokoirakerho) ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

 

 1. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on poroa paimentavan koiran tuntemuksen ja käytön edistäminen, poroa paimentavaan koiraan liittyvän kulttuuriperinnön vaaliminen, yhteistyön rakentaminen porokoiraa työssään käyttävien ja porokoiraharrastajien välillä sekä hyvät paimennus- ja muut käyttöominaisuudet omaavien lappalaisten paimenpystykorvarotujen jalostustyön tukeminen.

Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä Paliskuntain yhdistyksen, Suomen Kennelliiton, Suomen Pystykorvajärjestön ja Lappalaiskoirat ry:n sekä muiden toiminnallisesti läheisten yhdistysten kanssa. Yhdistyksen toimintamuotoja on järjestää kokouksia, tapaamisia, kursseja, tiedotustilaisuuksia, poropaimennustestausta ja poropaimennuskilpailuja sekä paimennusharjoittelua. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, järjestää toimintaansa tukevia huvi- ja harrastustapahtumia ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

 

 1. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt.  Jäsenmaksukausi on 1.6-31.5. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen katsotaan yhdistyksestä eroamiseksi. Jäsenten hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenyysryhmiä on viisi:

Vuosijäsen
Vuosijäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka maksaa vuosikokouksen määräämän vuosijäsenmaksun vuosittain.

Kasvattaja, joka on Porokoirakerhon jäsen voi liittää kasvattiensa omistajia Porokoirakerhon vuosijäseniksi. Kasvattajan liittämille uusille jäsenille vuosikokous määrää erillisen vuosimaksun, joka on voimassa ensimmäisen jäsenmaksukauden osalta.

Perhejäsen
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa asuva henkilö, joka maksaa vuosikokouksen määräämän perhejäsenmaksun vuosittain.

Ainaisjäsen
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä vuosikokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun kertakaikkisena maksanut henkilö.

Kunniajäsen
Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen kannalta erityisen ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseninä voi olla oikeuskelpoisia yhteisöjä.

 

 1. Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi nimetä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan erilaisia työryhmiä ja toimikuntia.

 

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen määräämänä rahastonhoitajalla on oikeus kirjoittaa nimi yksin.

 

 1. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on poronhoitovuosi, joka alkaa 1.6.  ja päättyy 31.5.

 

 1. Toiminnantarkastus

Tilien ja hallinnon tarkastuksen suorittaa vuosittain valittava toiminnantarkastaja. Rahastonhoitajan on esitettävä allekirjoitettu tilinpäätös ja kirjanpito toiminnantarkastajalle kuukauden kuluessa tilikauden päätyttyä.

Toiminnantarkastajan tulee suorittaa tarkastus ja antaa toiminnantarkastuskertomus kahden viikon kuluessa saatuaan hallitukselta tilinpäätöksen ja kirjanpidon.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisena kokouksena on vuosikokous, joka pidetään kesä-elokuun aikana poronhoitoalueella. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä kokouksia omasta aloitteestaan, yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimella tai yksinkertaisella äänten enemmistöllä mikäli lippuäänestystä ei vaadita. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa. Yhdistyksen kokouksissa saa jäsen edustaa valtakirjalla poissaolevia jäseniä, enintään kahta jäsentä.

 

 1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat.

Toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta.

Tilikertomus päättyneeltä tilikaudelta

Toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta.

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.

Puheenjohtajan ja hallituksen valinta.

Jäsenmaksun suuruuden päättäminen erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintakaudelle.

toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastajan valinta.

Muut hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtakirjojen tarkastaminen.

Yhdistys voi vuosikokouksessaan käsitellä ja päättää myös muita asioita, mikäli kokouksen osanottajat näin yksimielisesti päättävät. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä sellaisista asioista, joista yhdistyslain mukaan on erikseen mainittava kokouskutsussa.

 

 1. Yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksen säännöt hyväksyy yhdistyksen kokous, ensimmäisen kerran perustava kokous. Sääntöjen muuttaminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa. Kun sääntöjen muutos käsitellään kokouksessa, on asia mainittava kokouskutsussa.

 

 1. Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voi purkautua, mikäli kaksi vähintään kuukauden väliajoin pidettyä yhdistyksen kokousta sen yksimielisesti hyväksyy. Jos yhdistyksen purkamista käsitellään yhdistyksen kokouksessa, tulee siitä mainita kokouskutsussa. Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, käytetään sen jäljellä olevat rahat viimeisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistäviin hankkeisiin.

 

 1. Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.